Beden Eğitimi ve Spor Dersi 1. Dönem Ortaokul Zümre Toplantısı 2019-2020

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

ZİYA GÖKALP-NURETTİN KELEM ORTAOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ 1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi                             :            03/09/2019

Toplantı Saati                           :              10:00

Toplantı Yeri                                      :             Z Kütüphane

Toplantı No                           :             1

Katılan Öğretmenler :                     İsmail Hakkı GÜL (Okul Müdürü)

Hasan BAYDİL (Beden Eğitimi Öğretmeni)

GÜNDEM MADDELERİ

1-Açılış, yoklama, yönetmeliğin zümre ile ilgili 35. Maddesinin okunması,

 

2- Mevzuattaki yenilik ve değişikliklerin incelenmesi, dersin genel amaçlarının yeniden gözden geçirilmesi, öğretim yılı çalışma takvimine göre, iş günü takvimi ve öğretmen yıllık çalışma programının hazırlanması,

 

3- Yapılan önceki uygulamalara göre; ders programındaki kazanımların ve etkinliklerin gerçekleştirilmesinde karşılaşılan güçlüklerin tespiti ve hangi güçlüğün nasıl giderileceğinin belirlenmesi,

* Geçen öğretim yılı yapılan ünitelendirilmiş yıllık planlar ile ders planlarının uygulanmasındaki aksaklıkların sıralanarak, giderilmeleri için başvurulacak çözüm yollarının kararlaştırılması,

* Geçen yıla ait sene sonu zümre tutanakları ve ‘Ders Kesimi Raporları’ incelenerek –varsa- bitirilemeyen konuların yeni yılda ne zaman ve nasıl telafi edileceğine karar verilmesi,

 

4- Çevre şartları, tekrarlanacak konular, öğrenci seviyeleri ve belirli günler dikkate alınarak, zorunlu olarak yapılacak yer değişikliklerinden sonra, ünite-tema ve konuların plana aktarılma sırasının belirlenmesi,

* Yeniden belirlenen ünite-tema ve konu sıralamasına uygun olarak; ders kazanımlarının ünitelendirilmiş yıllık plana yerleştirilme şeklinin kararlaştırılması,

 

5- Dersin programdaki çizelge incelenerek, plandaki hangi ünite kazanımı ile hangi ders içi, disiplin ve ara disiplin kazanımlarının ilişkilendirilerek plana yazılması gerektiğinin tespit edilmesi,

 

6- Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılacak etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında uygulanacak yöntem ve tekniklerin tespit edilerek ünitelendirilmiş yıllık plana yazılması hususunun karara bağlanması,

 

7- İlgi etkinliğin yanında plana yazılmak üzere; etkinliklere göre kullanılacak kaynak, araç-gereçlerden okulda olanların, öğrenciler, öğretmen, idare veya bölgeden sağlanacakların belirlenmesi,

8- Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmalardan; mevcut imkanlara göre yapılabilecek olanların belirlenip, nasıl ve ne zaman uygulanacaklarının kararlaştırılması,

 

9- Ders için hedeflenen 1. dönem başarı % lerinin ve sebeplerinin sınıflar düzeyinde tespit edilmesi,

 

10- 1. dönem; yapılması planlanan sınavların sayılarının, zamanlarının, türlerinin tespitindeki isabet durumunun belirlenmesi, ihtiyaç varsa 2. dönem için yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi,

 

11- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında; proje konularının uygunluğunun ve değerlendirme ölçütlerindeki isabet durumunun değerlendirilmesi,

 

12- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında idareden ve velilerden istenen desteklerin gerçekleşme durumu ile velilerin ders izleme işlemlerinin değerlendirilmesi, aksaklık varsa alınacak tedbirlerin belirlenmesi,

 

13- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında; öğretmenlerin hizmet içi eğitim ihtiyaçlarının giderilme durumunun değerlendirilmesi, gerçekleşmemiş ihtiyaçların telafisi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi,

 

14- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında; Eğitim Bölgesi Zümre Öğretmenler Kurulu Gündemi’ne taşınan sorunların çözülme durumunun değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılması gereken işlemlerin belirlenmesi,

 

15- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında; derse özel olarak kararlaştırılan diğer hususların değerlendirilmesi, aksaklık varsa yapılacak değişikliklerin belirlenip plana eklenmesi, dilek, temenniler ve kapanış.

GÜNDEM MADDELERİNİN GÖRÜŞÜLMESİ

 1. Zümre başkanı Beden Eğitimi Öğrt. Hasan BAYDİL seçildi. Beden Eğitimi ve Spor zümre öğretmenleri toplantısı Beden Eğitimi Öğrt. Hasan BAYDİL başkanlığında başlatıldı. Gündem gereği yapılan yoklamada tüm öğretmenlerin toplantıda hazır olarak bulunduğu tespit edildi. Zümre ile ilgili 35. maddesinin okundu.

MADDE 35 – (1)  Zümre öğretmenler kurulu; okul öncesi eğitim kurumlarında okul öncesi eğitimi öğretmenlerinden, ilkokullarda aynı sınıfı okutan sınıf öğretmenleri ve varsa alan öğretmenlerinden, ortaokul ve imam-hatip ortaokullarında ise aynı alanın öğretmenlerinden oluşur.

(2) Aynı sınıfı okutan bir sınıf öğretmeni veya aynı dersi okutan yalnızca bir alan öğretmeni olması durumunda zümre öğretmenler kurulu toplantısı yapılmaz. Ancak bu öğretmenler kurul kapsamında yapacakları çalışmalara yıllık çalışma programında yer verirler.

(3) Zümre öğretmenler kurulu, öğretmenler kurulunda yapılacak çalışma planına uygun olarak eğitim ve öğretim yılı başında, ortasında, sonunda ve ihtiyaç duyuldukça toplanır. Toplantılar, zümre öğretmenleri arasından seçimle belirlenen öğretmenin başkanlığında yapılır.

(4) Zümre öğretmenler kurulunda; öğretim programı, ders planlarının düzenlenmesi, öğretim yöntem ve teknikleri, ölçme değerlendirme araçları, öğrenci başarı düzeyi, okulun fiziki mekânlarının ve ders araç gereçlerinin kullanımı gibi hususlar görüşülerek okulun çevre imkânları analiz edilir ve iş birliği oluşturulur.

(5) Ders yılı sonunda yapılan zümre öğretmenler kurulunda; daha önce yapılan zümre öğretmenler kurulu kararlarının izleme-değerlendirme raporu hazırlanır ve okul müdürlüğüne sunulur.

 1. Mevzuatta herhangi bir yeniliğe rastlanılmamıştır.

 

 1. Ünitelendirilmiş yıllık  planda,  derslerinin planlandığı gibi devam ettiğinin herhangi bir aksaklığın bulunmadığı belirtildi.

 

 1. Atatürkçülük konuları ile ilgili afişlerin 1.dönemde hazırlanarak sınıf panolarında sergileneceği belirtildi.
 1. Ünite ve konu sıralamaları olduğu haliyle takip edileceği Beden Eğitimi Öğrt. Hasan BAYDİL tarafından belirtildi.
 1. Kazanımların gerçekleştirilmesi için yapılan etkinliklerin, etkinliklerin yapılmasında kullanılan yöntem ve tekniklerin seçiminde herhangi bir sıkıntı olmadığı tespit edildi.
 1. 1. Dönem gerçekleştirilmesi planlanan etkinliklere ait gerekli materyallerin okulumuzda bulunmasından dolayı bu etkinliklerin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlere devam edileceği belirtildi.
 1. Herhangi bir gezi, gözlem, deney ve araştırma yapılması planlanmadığı Beden Eğitimi Öğrt. Hasan BAYDİL tarafından belirtildi.

 

9- 2019-2020 eğitim-öğretim yılında sınıfların genelinde iyi bir başarı grafiği söz konusudur. Bu başarıyı daha da artırmak için şu gibi önlemler konuşuldu.

Beden Eğitimi Öğrt. Hasan BAYDİL:

Bed. Eğitimi ve Spor ve Seçmeli derslerin öğrencilere sevdirilmesi için teknik konular ve uygulamalar arasına eğitsel oyunlarla, eğlenceli yarışmalar katıp derslerin daha ahenkli ve tüm sınıfın katılacağı bir ortamda olması hedeflenmelidir. Temel ilke öğrencilerin yeteneklerini sergilemeleri değil, gayret ve caba sarf edip doğru ve yararlı olanı yapabilmeleri olmalıdır. Ancak tüm bunları yaparken dersimizin gerektirdiği disiplinli davranış ve duruş eğitimini göz ardı etmemeliyiz. Özellikle öğretim yılı başındaki gibi düzen alıştırmalarına çok önem vermeliyiz; dedi

 

10- Beden Eğitimi ve Seçmeli derslerde tüm sınıf seviyelerinde 2 Uygulamalı sınav, 2 de ders içi performans notu verilmesi, Raporlu öğrenciler için konumlarına uygun olarak ölçme ve değerlendirme yapılacaktır. Okulumuz sportif faaliyetlerinde görev alan tüm öğrencilerimizin bu durumları ölçme ve değerlendirmede göz önünde bulundurulacaktır.

11- İsteyen öğrencilere proje çalışması verilmesi gerektiği Beden Eğitimi ve Spor Öğretmeni Hasan BAYDİL tarafından söylendi. Buna göre;

 

Proje Çalışması Konuları:

 1. Basketbola ilginin arttırılabilmesi için neler yapılabilir?
 2. Fair-play’e davet
 3. Spor yapıyoruz
 4. Çevremizi temiz tutalım
 5. İyi bir taraftar olalım

Proje çalışmaları aşağıdaki değerlendirme ölçeğine göre değerlendirilecektir.

 Proje Çalışması Değerlendirme Ölçeği için dosyayı indiriniz.

12- Velilerin öğrenci durumları takip konusunda yetersiz kaldıkları gözlemlenmiştir. Bu yüzden öğrenci başarısını arttırmak için öğretmen öğrenci işbirliğine daha çok önem verilmesi gerektiği belirtildi. Ayrıca birinci dönemde verilen destekleme ve yetiştirme kurslarının çok faydalı geçtiği ve bu durumun gidilen müsabakalarda da başarıya yansıdığının fakat ikinci dönemde başvurumuza rağmen kursun açılmamasının hem dersimiz üzerinde olumsuz bir algı oluşmasına hem de ikinci dönem gidilecek müsabakalara olumsuz yansıyacağını, okuldaki ders yoğunluğu göz önüne alınınca öğrenciler için bu yoğunluğu giderecek fiziksel ve zihinsel rahatlık sağlanamayacağı Beden Eğitimi Öğrt. Hasan BAYDİL tarafından belirtildi. Beden Eğitimi ve Spor Etkinlikleri zümresi olarak birliktelik sağlanacak ve sık sık sınıflar, öğrenciler, yıllık ve günlük çalışma planlarının işleyişi konularında görüş alışverişinde bulunulacaktır. Diğer zümre öğretmenleri ve ilgili müdür yardımcıları ile diyalog içersinde olup okulumuzu temsil eden sporcu öğrencilerimizin ders durumları, devam – devamsızlıkları ve antrenman ve müsabaka günleri gibi her türlü konuda görüşmeler yapılacaktır. Ayrıca tören gösteri grubu ve müsabaka günleri derslerine giremeyen öğrencilerimize boş zamanlarında telafi ders çalışmaları için okul müdürlüğü ile ilişki kurulacağı belirtildi.

13- Yapılan araştırmalarda hizmet içi eğitimlerin sayısının yetersiz olduğu tespit edilmiştir. İhtiyaçların giderilmesi için kitap, dergi ve ilgili internet sayfalarının takip edilmesi gerektiği belirtildi.

14- Eğitim bölge zümre öğretmenler kurulunda bulunululacağı belirtildi.

15- Beden Eğitimi ve Spor dersinde özel olarak kararlaştırılan bir durumun olmadığı Beden Eğitimi Öğrt. Hasan BAYDİL başka söz alan olmadığı için 1.dönem zümre toplantısı, 2019-2020 öğretim yılı okulumuza tüm öğrencilerimize ve Milli Eğitim camiamıza başarılı bir dönem olması dilekleriyle toplantıya son verdi.

 

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZİYA GÖKALP-NURETTİN KELEM ORTAOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ 1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tarihi                                  :            03/ 09 /2019

Toplantı Saati                                   :            10:00

Toplantı Yeri                                    :            Z Kütüphane

Toplantı No                                 :            1

Toplantıya Katılan Öğretmenler       :             İsmail Hakkı GÜL (Okul Müdürü)

Hasan BAYDİL (Beden Eğitimi Öğretmeni)

ALINAN KARARLAR

1– Planlamadan konuların işlenişine kadar, Türk Milli Eğitiminin ve beden eğitimi dersinin genel amaçlarına uygun hareket edilmesine karar verildi.

2-Ölçme ve değerlendirmede iki uygulama, iki ders ve etkinliklere katılım ve birde isteyen öğrencilere proje çalışması notu verilmesine karar verildi.

3-Derslere yönetmelikte belirtildiği gibi spor kıyafeti ile katılmalarına karar verildi.

4-Okulumuzda mevcut bulunan projeksiyon cihazlarının ve bilgisayarların teorik konularda yararlanılmasına karar verildi.

5-Okul içi ve okul dışı sportif faaliyetlerinin zamanlaması yapılırken öğrencilerin ders saatlerinin dışındaki zamanlara yer verilmesine, karar verildi.

6– Atatürk İlke ve İnkılapları, önemli gün ve haftalarda en iyi ve detaylı bir şekilde derslerde işlenecektir. İşlenecek konular yıllık planda belirtilecek ve ders konusu olarak sınıf defterine konu olarak da yazılmasına karar verildi.

8-Beden Eğitimi ve Spor Dersi işleniş ve plan hazırlığında veli- idare işbirliğine gidilmesi gerektiğine karar verildi.

9-2019-2020 Öğretim yılında okul içi müsabakalarda futbol, mangala, yakan topu (kız ve erkek) yarışmaları düzenlenecek. Okul dışı müsabakalarda  atletizm, oriyantring ve futbol gibi yarışmalara gidileceği kararlaştırıldı.

 10-Okulumuzda Beden Eğitimi ve Spor Derslerinden raporlu öğrencilerin olacağını düşünerek bu konuda gerekli tedbirler alınmıştır. Raporun özelliklerine göre uygulamalı, teorik ve bazen de yazılı değerlendirmeler  yapılması kararlaştırıldı.

11-Öğrenciler Beden Eğitimi ve Spor Dersinden sonraki derslere geç kalmamaları için 5 dakika erken bırakılacaktır. Bu uygulama yıl boyunca devam edecektir. Öğrencilerin spor kıyafetlerini giyinmeleri içinde her dersin başında 5 dakikalık zaman verilmesi kararlaştırıldı.

12-Programda yapılması istenen inceleme, gezi, gözlem, deney ve araştırmaların mevcut imkanlar çerçevesinde yapılamayacağı kararlaştırıldı.

 

Hasan BAYDİL
Beden Eğitimi Öğretmeni

 

03/09/2019

Uygundur
İsmail Hakkı GÜL
Okul Müdürü

 

 

 

 

 

 

2019-2020

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ZİYA GÖKALP-NURETTİN KELEM ORTAOKULU

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR DERSİ 1.DÖNEM ZÜMRE ÖĞRETMENLERİ

TOPLANTI TUTANAĞI

 

2019-2020 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI İŞGÜNÜ TAKVİMİ İÇİN DOSYAYI İNDİRİNİZ.

 

 

2019-2020 Eğitim Ve Öğretim Yılı Beden Eğitimi ve Spor Dersi Yıllık Çalışma Programı

 

AYLAR YAPILACAK ÇALIŞMALAR DÜŞÜNCE-LER
            EYLÜL  *Zümre öğretmenler kurulu toplantısı.

* Dersliğin eksikliklerinin belirlenerek, bunları giderici çalışmaların yapılması ve eğitim öğretime hazırlanması.

*Yıllık planların hazırlanması.

 
                   EKİM *Cumhuriyet Bayramı Kutlamaları ( 29 Ekim)

*Şube öğretmenler kurulu toplantılarının yapılması

* 1. Veli toplantısı yapılması.

 * Sınav tarihlerinin belirlenmesi ve e-okula girilmesi.

* Kulüpler için öğrenci seçimlerinin yapılması.

* Performans ve proje görevlerinin öğrenciler tarafından seçimi ve teslim tarihlerinin belirlenmesi.

 
                 KASIM   *Sınavların e-okula girilmesi.

* Atatürk Köşesinin zenginleştirilmesi.

*Öğrenci kişisel bilgilerinin e-okula girilmesi. 

* Öğretmenler Günü ( 23-24 Kasım)

* Sınıf kitaplığının zenginleştirilmesi.

*Performans görevlerinin teslimi ve e-okula girilmesi.

 
 

 ARALIK

* Tutum Yatırım ve Türk Malları Haftası ( 10-14 Aralık)

 *Sınavların e-okula girilmesi.

* Yeni yıl hazırlıkları

 
                  OCAK * Enerji Tasarrufu Haftası (2. pazartesi ile başlayan hafta)

* 2. Öğretmenler Kurulu toplantısı.

* Dönem sonu değerlendirme çalışmalarını e-okula girilmesi

* Öğrencilerin okuduğu kitapların e-okula girilmesi

* 1. dönem çalışmalarının değerlendirilmesi.

* Dönem sonu evraklarının hazırlanarak okul idaresine teslim edilmesi

 
             ŞUBAT * Karnelerin toplanması

* Eğitici Kulüp çalışmalarının gözden geçirilmesi.

* Mesleki yayınların okunması.

* Sınıf kitaplığından yıpranan kitapların belirlenmesi ve kitaplığın yeniden düzenlenmesi.

* Sınav tarihlerinin e-okula girilmesi.

 
 

MART

*  İstiklal Marşı’nın Kabulü ( 12 Mart)

* Yapılan sınavların sonuçlarının e-okula girilmesi

 
                      NİSAN * Öğrenci gelişim raporlarının hazırlanması. 

* 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nın

hazırlıklarının yapılarak, bayramın kutlanması.

* Eğitici kulüplerin toplanıp faaliyetlerinin gözden geçirilmesi.

* Mesleki yayınların Okunması.

*Yapılan sınavların sonuçlarının e-okula girilmesi

*Proje görevlerinin sonuçlarının  e-okula girilmesi

 
         MAYIS * Anneler Günü’nün kutlanması.

* Yapılan sınavların sonuçlarının e-okula girilmesi

* Mesleki Yayınların takip edilerek okunması.

* 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Geçlik ve Spor Bayramı.

 
 

 HAZİRAN

 

*Karne ve kanaat not cetvellerinin e-okul sistemine işlenmesi.

* Karneler dağıtılarak 2019-2020 Öğretim yılının sona

erdirilmesi.

 * Yıl sonu rapor ve evrakların hazırlanarak okul idaresine teslim edilmesi.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir